Erişilebilirlik Özellikleri

Siyah-Beyaz Mod

Metinleri Vurgula

Linkleri Vurgula

Büyük İşaretçi

Okuma Yardımcısı

Odaklanma Modu

T o p s t u d y . c o m

Muhteşem bir yolculuğa başlamak üzeresin

Senin için muhteşem teklifleirmiz var! Formu doldur ve dünyaca ünlü okullar için ücretsiz danışmanlık fırsatını kaçırma.

EN

Formu gönderebilmek için lütfen captcha kutucuğunu işaretleyin.

consult us

08 Kasım 2022 Tarihinden İtibaren Geçerli

Gizlilik Politikası

1.Amaç

Bu Politika’nın temel amacı Topstudy.com (‘’Şirket’’ olarak anılacaktır.) tarafından hukuka uygun bir biçimde yapılan kişisel verileri işleme faaliyeti ve işlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalar konusunda müşterileri bilgilendirmek, bu kapsamda potansiyel müşterileri, çalışanları, ziyaretçileri, kurum yetkilileri, iştirakleri ve başta üçüncü kişiler olmak üzere kişisel verileri Tarafımızca işlenen ve korunan kişileri bilgilendirmektir.

2. Tanımlar

*İşbu tanımlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ndan alınmıştır.

Kişisel Veri:

Kimliği belirli/belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi, Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Veri Sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Anonim Hale Getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,

Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verilerin işlenmesi tarafımızca verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kişisel verileriniz Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla web sitemizi ziyaret ettiğinizde hukuka uygun şekilde işlenir ve depolanır. Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak,
 • Sunulan ürün ve hizmetleri sizlerin ihtiyaçlarına göre yapılandırarak sunmak,
 • Şirket ile iş ve sözleşme ilişkisi olan veri sahiplerinin şahsi, hukuki ve ticari bilgi güvenliğini sağlanmak,
 • İştirak/müşteri/tedarikçi, bayi (yetkili veya çalışanların) iş amaçlı değerlendirilmesi,
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

5. Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Aydınlatılması

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplamanın yöntemini ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurum bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda açıklanan şekilde tarafımıza iletebilecek olup Şirket talebinizin içeriğine göre başvuru tarihinden itibaren en geç otuz(30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, mevzuata göre belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Veri sahipleri; Kişisel verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Başvuru hakkını kullanmak isteyen veri sahipleri şirket adresine ıslak imzalı yazılı başvuru ile veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirkete iletir.

7.Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler; Şirket ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kullanıcılara önerilmesi, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarına, ilgili üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

8.Kişisel Verilerin Saklanması

Şirket tarafından temin edilen ve saklanan kişisel veriler saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel veriler, kişisel veri sahiplerine bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket veri akışlarından çıkarılacaktır.

8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca www.topstudy.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda www.topstudy.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

MUVAFAKATNAME

Topstudy.com bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta TopStudy.com (‘’Şirket’’) tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını, kabul ve beyan ederim.

Şahsıma ait kişisel veriler, Şirket’ in ilgili bölümleri tarafından e-posta, SMS ve bankacılık sistemi üzerinden toplanmaktadır. Şirket tarafından söz konusu kişisel verilerim kampanya döneminde mevcut müşteri araması yapılması,  müşteri memnuniyeti aramaları yapılması, SMS /mail gönderim talepleri, kampanya SMS bilgilendirmesi, kampanya listesi oluşturulması ve kampanya katılım raporlamaları yapılması, rapor ve SMS çalışmaları yapılması, kampanya tasarlanması, mevcut müşteri harcama alışkanlıklarının tespiti, takipteki müşterilerin analizi, ürünlerdeki durum tespiti vb. analizler için segmentasyon ve veri analitiği çalışmaları yürütülmesi amaçlarıyla Şirket ve ile ilgili bölümlere aktarılmaktadır.

İşbu muvafakatname, kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine, saklanmasına ve iş süreçlerinin gerektirmesi halinde yurt içi ve yurt dışı ilgili kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, şubelere, hizmet sağlayıcı firmalara ve Şirket ortakları ile iştiraklerine aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatnameyi hiçbir baskı altında kalmadan kendi irademle verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Muhteşem bir yolculuğa başlamak üzeresin

Senin için muhteşem teklifleirmiz var! Formu doldur ve dünyaca ünlü okullar için ücretsiz danışmanlık fırsatını kaçırma.

EN

Formu gönderebilmek için lütfen captcha kutucuğunu işaretleyin.

consult us

Bize Danışın

+90 (212) 807 07 87
Eğitim planı oluştur

Özelleştir

İletişim Bilgileri

Tebrikler!

Tercih ettiğin ülke, şehir, eğitim süresi ve başlangıç tarihinizi belirtiniz.

Mükemmel seçim! Şimdi, iletişim bilgilerinizi doldurun. Uzman ekibimiz en uygun seçenekleri en kısa sürede bulup size bildirecektir.

EN